เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

            ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2560 เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารและวางแผน ด้านวิชาการและวิจัย ด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ให้คณะกรรมการบริหารคณะทราบ  พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการบริหารคณะและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา