เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

               คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  โดย ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกล่าวต้อนรับ  แนะนำคณะกรรมการบริหารคณะ และได้รับเกียรติจาก ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง  รองอธิการบดีฝ่ายแผนวิชาการและประกันคุณภาพ  เป็นประธานตรวจการประเมิน  นายดำเนิน  ไชยแสน  กรรมการตรวจการประเมิน  นายรุ่งโรจน์  แก้วศรีงาม  กรรมการและเลขานุการ  อาจารย์จันทร์เพ็ญ  บุตรใส และนางสาวอมนตรา ดนุจโรจน์  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   โดยมี คณบดี  รองคณบดี   ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขา  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา  ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19  ตุลาคม  2560  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา