เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิชาการและวางแผนกลยุทธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิชาการและคณะกรรมการวางแผนกลยุทธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางในการรับนักศึกษาใหม่ ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2561 แผนรับนักศึกษาและสถิติจำนวนนักศึกษาใหม่ให้กับคณะกรรมการในที่ประชุมทราบ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา