เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการถอดบทเรียนระบบปลูกมันเทศ

        รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นประธานการประชุมการถอดบทเรียนระบบปลูกมันเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  พาณิชย์จังหวัด  นายอำเภอบางปะหัน  นายก อบต.ทับน้ำ ประธานสภาเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  บริษัทกรีนเดลี่ฟู้ด จำกัด  และเกษตรกรเข้าร่วมประชุมและทำกิจกรรม workshop  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอองศรี ศิริเกษร อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นหัวหน้าโครงการ  เมื่อวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา