เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

         ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อหารือเรื่องสรุปผลการรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560  เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา