เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2559  โดยคณะผู้ตรวจ ดังนี้  ผศ.น.สพ.ชเวง  สารคล่อง เป็นประธาน  ผศ.ดร.สุภาวดี  มานะไตรนนท์ กรรมการ  นางสาวเสน่ห์  บัวสนิท กรรมการและเลขานุการ นายชูศักดิ์  พูลมา  ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีคณบดี  รองคณบดี  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2  อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา