เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ สาขาวิชาพืชศาสตร์

           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2559  โดยคณะผู้ตรวจ ดังนี้  ผศ.ดร.รัชนี  ฮงประยูร  เป็นประธาน  รศ.ดร.ชลิดา  เล็กสมบูรณ์  กรรมการ  ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  กรรมการและเลขานุการ นางสาวอรุณี  คงสอน  ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีรองคณบดี  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา