เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2559  โดยคณะผู้ตรวจ ดังนี้ ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์  เป็นประธาน  นางสาวอรอุมา คำแดง กรรมการ  ผศ.สุรเชษฐ์ บำรุงคีรี กรรมการและเลขานุการ ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีรองคณบดี  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  ร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา