เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมการ Simulation และเทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะชั้นสูงด้วยหุ่นยนต์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเรื่อง  การ Simulation และเทคโนโลยีงานเชื่อมโลหะชั้นสูงด้วยหุ่นยนต์ Cold Metal Transfer  โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษนัย อินพรม  นายอภิวัฒน์  ทองชาญ  นายปราโมทย์  โกมลมาลย์  นายสุพรทิพย์  รัตนกุล  และนายตรีภพ อภัยฤทธิ์รงค์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน Robot+CMT การติดตั้ง Software KUKA Simulation การใช้งานเครื่องเชื่อม CMT (CMT Robotic Application) และการปฏิบัติการ Demon ให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2560 จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับ บริษัท คูก้า  โรโบติกส์ ไทยแลนด์ จำกัด  บริษัท ฟรอนิอูส (ประเทศไทย) จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสเปเชี่ยลเวลด์  ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา