เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2559  โดยคณะผู้ตรวจ ดังนี้  ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน  เป็นประธาน  รศ.ดร.รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์ กรรมการ  อาจารย์สนทยา  มูลศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ อาจารย์ดวงทิพย์  ฤคณีย์  ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีท่านคณบดี  รองคณบดี  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  นักศึกษาร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  ในวันอังคารที่  3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา