เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

       หลักสูตร วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะผู้ตรวจดังนี้ ผศ.ดร.มณฑล  อนงค์พรยศกุล  เป็นประธาน  ผศ.ดร.เมธี  แก้วเนิน กรรมการ  อาจารย์จันทร์เพ็ญ  บุตรใส กรรมการและเลขานุการ และ ดร.ทัศนีย์ นลวชัย  ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีท่านคณบดี  รองคณบดี  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตร  นักศึกษาร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา