เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต

หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2559  โดยคณะผู้ตรวจ ดังนี้  ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล  ประธาน  ผศ.ดร.ณัฎฐา  เสนีวาส กรรมการ อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท กรรมการและเลขานุการ ดร.สุนิสา  สุวรรณทรัพย์  ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีท่านคณบดี  รองคณบดี  ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมิน  ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560  ณ  ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา