เมนูหลัก
เว็บบริการ

 รับมอบเงินสนับสนุนบริการวิชาการ

          ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รับบริการวิชาการทดสอบเครื่องระเหยข้น(Falling Film Evaporator) และทดสอบค่า yield ตามที่ได้กำหนดไว้ในคุณสมบัติของเครื่องเพื่อรับรองผลค่า Yield ตามที่ได้ทดสอบจริง ให้กับ บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จํากัด  โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับมอบทุนสนับสนุนการบริการวิชาการจากคุณเลิศชัย นาคสุข กรรมการบริหาร  มูลค่า 10,000 บาท เป็นรายได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยและการดำเนินงานของคณะให้เกิดประโยชน์ต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา