เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับมอบทุนการศึกษา

      นายสมชาย จูงาม  นายสมศักดิ์ ชีวหิตานนท์  นายศรีศักดิ์ โตทอง ผู้ประสานงานศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา จัดงานมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการให้กับ ผศ.ว่าที่ รต.เชน รอดศิริ  ผศ.กมลลักษณ์ ล้อทอง  ผศ.ทศพร  นามโฮง  อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และผศ.บัญญัติ สัมมารัตน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ เดอะ โซไซตี้ อยุธยา รีสอร์ท  รายได้คงเหลือในการจัดงาน มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จำนวน 20,000 บาท  โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษา