เมนูหลัก
เว็บบริการ

เปิดประตูน้ำปฐมฤกษ์

         ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นให้เกียรติเป็นประธานเปิดประตูน้ำปฐมฤกษ์  โดยมี ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  ผศ.ว่า ร.ต.เชน  รอดศิริ  ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการพิเศษ  ผศ.วชิรา  สารฤทธิ์  หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์  พร้อมด้วยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี  เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ด้านงานฟาร์มสาขาวิชาพืชศาสตร์  งานปัญหาพิเศษ  และงานวิจัย  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 ณ พื้นที่แปลง 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา