เมนูหลัก
เว็บบริการ

มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  ให้แก่ ผศ.ว่าที่ รต.เชน รอดศิริ  ผศ.กมลลักษณ์ ล้อทอง  ผศ.ทศพร  นามโฮง  นายธวัช ใบเตย  และนายสังเวียน ตรีสิงห์  เพื่อสร้างขวัญ  กำลังใจ  ยกย่อง  ชมเชย  เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เกษียณอายุ  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  ร่วมมอบของขวัญให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ ลานหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา