เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย

           โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดย ดร.ธีระพัศธ์  ศิลปสมบูรณ์  และอาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม  เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง DNA เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี DNA เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา