เมนูหลัก
เว็บบริการ

ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท

           นายณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และคณะ สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการผลิตหัวเชื้อราบิวเวอเรีย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา สารฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา