เมนูหลัก
เว็บบริการ

กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐

        ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายใต้โครงการข้าวรวงใหม่ (เกษตรอยุธยา รุ่นที่ ๘๕) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง สร้างระเบียบวินัย ประเพณี ความสามัคคี มีน้ำใจ และการช่วยเหลือแนะนำรุ่นน้อง เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหลังอาคาร ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา