เมนูหลัก
เว็บบริการ

สัมมนาการส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร

         สภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมสัมมนาการส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร เรื่อง การปลูกอินทผลัม กล้วยหอม และกล้วยไข่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการปลูกพืช  การเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติในการประกอบอาชีพ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง วิทยากรประกอบด้วย นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายยุทธยงค์ พาที รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ  สันติมิตร ผู้ช่วยคณบดี  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี