เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบหารายได้

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบหารายได้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อหารือเรื่อง การจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบหารายได้ และทบทวนประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา