เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมโครงการงานฟาร์ม

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมโครงการงานฟาร์ม  เพื่อทบทวนความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานฟาร์ม  รวมถึงการใช้แบบฟอร์มประกอบการดำเนินโครงการงานฟาร์มในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา