เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัตจุฑามณ์  เลิศลีลากิจจา  ดร.ธีระพัศธ์  ศิลปสมบูรณ์   และอาจารย์สุภัทราวิลามาศ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบางปะหัน  ในโครงการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ความร่วมมือทางวิชาการ  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรฤทธิ์ร้อน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา