เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ประจำปี 2560

        รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  และ รศ.ดร.สุชาดา บุญเลิศนิรันดร์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  และอาจารย์จันทร์เพ็ญ  บุตรใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน  เข้าร่วมจัดนิทรรศการการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวโพดฝักสด ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ในกิจกรรม Highlight Stage ในหัวข้อ  การผลิตข้าวโพดเทียนและข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อความมั่นคงอาหารและเพิ่มรายได้  ระหว่างวันที่ 22 – 27 สิงหาคม 2560  ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ