เมนูหลัก
เว็บบริการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา

          ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศีลวิทยา  นายไฟซ้อล  บุญรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ  สิบเอกจันทร  ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)  และนายพรชัย สมพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน  เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของผู้เรียน ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร โดยมี คณบดี รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา