เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

       อาจารย์ยุพิน พูนดี  และ อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล   อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ   ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้  ความสามารถในการนำทักษะที่ได้รับด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560  ณ  หอประชุมอเนกประสงค์  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1”