เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปาเจรา เกษตรอยุธยาบูชาครู

          สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้บริหาร  คณาจารย์และรับขวัญนักศึกษาใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่ มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น   ผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น  มีผลการเรียนดี  และมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา