เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวและดำนา

        คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีปลูกข้าวและดำนา  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโครงการ  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพิธีกรรมที่เกี่ยวกับข้าวและการทำนา  เป็นการบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอน   เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน โดย นายประจวบ  หมอกมืด อดีตผู้อำนวยการสถานีทดลองข้าวหันตรา(ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา) เป็นวิทยากรในการปฏิบัติการปลูกข้าวและดำนาในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณแปลง 4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา