เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักสลัดโดยไม่ใช้ดิน

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ  สันติมิตร  ผู้ช่วยคณบดี  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พร้อมด้วย นายรณชัย  ลาภานิกรณ์  ลงพื้นที่จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักสลัดโดยไม่ใช้ดิน  แบบปลอดสารเคมี  100%  ภายใต้งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการผลิตพืชสำหรับชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วม  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงทางอาหาร  ภายในงานมีการพูดคุยถ่ายทอดความรู้  ตลอดจนลงพื้นที่โรงเรือนและดูระบบการปลูกอย่างใกล้ชิด  ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอโยธยาและชุมชนซอยต้นไทร จ.พระนครศรีอยุธยา