เมนูหลัก
เว็บบริการ

แม่ดีเด่น

        เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชการที่ 9  ภายในงานมีการมอบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2560 โดยแม่ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เข้ารับรางวัล  ได้แก่  นางบุญทวีวรรณ  สภาพไทย และ นางประเสริฐ  รังผึ้ง  บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เป็น “แม่ดีเด่น”  ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  รอดศิริ  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ณ  ห้องประชุมหันตรา(ชั้น 10) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา