เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมให้คำปรึกษาแนวทางการจัดทำโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

         พระมหาอภิเชษฐ  มุทุจิตโต  ศูนย์ธรรมชัย  วัดบุญกันตนาวาส  เข้าพบ ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ ผศ.ว่าที่ร้อยตรีเชน  รอดศิริ  ผู้ช่วยคณบดี เพื่อปรึกษาหาแนวทางการจัดทำโครงการปลูกผักปลอดสารพิษและการทำเกษตรแบบผสมผสานภายในพื้นที่วัดประมาณ 200 ไร่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา