เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเก่า

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเก่า  เรื่อง  การให้คำปรึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาเก่า ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมและให้โอวาทนักศึกษาเรื่อง บัณฑิตนักปฏิบัติ  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ แจ้งประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์และบทลงโทษทางวินัยนักศึกษา พร้อมด้วย  ผู้ช่วยคณบดี ร่วมชี้แจง เรื่อง การลงทะเบียน การฝึกงานภายนอก และการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาทราบ เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 10  อาคาร 24  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา