เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย

         โรงเรียนบางปะหัน  นำนักเรียน  จำนวน 150 คน  เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ความร่วมมือทางวิชาการกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร   โดย  ดร.ธีระพัศธ์  ศิลปสมบูรณ์   ผศ.กรรณิกา โพธิ์สามต้น  และอาจารย์สุภัทรา วิลามาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์  เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและฝึกทดลองปฏิบัติจริง  เรื่อง การสกัด DNA และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา