เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

          ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  และกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3  อาคาร 2  สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา