เมนูหลัก
เว็บบริการ

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.จำกัด มอบครุภัณฑ์ฝึกนักศึกษา

       Mr.Koji Yamashita ประธานบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.จำกัด มอบครุภัณฑ์ฝึกนักศึกษา ให้กับสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  จำนวน 6 รายการ  มูลค่า 292,263.46 บาท  เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา การฝึกปฏิบัติจริง สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการและเป็นบัณฑิตต้นแบบที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้  โดย ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติรับมอบครุภัณฑ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 28 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา