เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

           ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ครั้งที่ 2/2560  โดย รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย   รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  ร่วมรายงานผลดำเนินงานของคณะ ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทราบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3  อาคาร 2  สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา