เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

           คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยกิจกรรมในช่วงเช้า คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณหน้าองค์พระพิรุณ  และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  พร้อมให้โอวาท  เรื่อง  ความสำเร็จของนักศึกษา  สู่ความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  ผศ.ว่าที่ รต.เชน รอดศิริ  ผู้ช่วยคณบดีบรรยาย เรื่อง การทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย  พร้อมกับแนะนำคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา  เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา