เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร

      คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายเปรมศักดิ์ อยู่เกษ นักเกษตรในพระองค์  และ นางสาวชุลีพร อากาศเย็น  สมาชิกโครงการฯ  เป็นวิทยากรบรรยายและนำเข้าเยี่ยมชมพื้นที่บริหารจัดการด้านพืช  ด้านประมง  ด้านปศุสัตว์  และการบริหารจัดการด้านการจำหน่ายสินค้าเกษตร เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (หนองระหารจีน) หมู่ 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง