เมนูหลัก
เว็บบริการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา

         ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นางสาวณัฏฐนิธ  กาลพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม  และนางสาวรพีพรรณ  กีตา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาคลีวิทยา  เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของผู้เรียน ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร โดยมี คณบดี รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ