เมนูหลัก
เว็บบริการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา

          ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายสุชีพ  บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  และนายสุวพันธ์ ผลวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง  เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของผู้เรียน ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร โดยมี คณบดี รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา