เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการสร้างกระบวนการคิดเพื่อพัฒนางานสู่เป้าหมาย

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการสร้างกระบวนการคิดเพื่อพัฒนางานสู่เป้าหมาย โดย ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  และได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.นิภา  แก้วศรีงาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  เรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนางานสู่เป้าหมาย  ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี