เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการสรุปผลการฝึกประสบการณ์ภายนอกของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

        ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานเปิดโครงการสรุปผลการฝึกประสบการณ์ภายนอกของนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอสรุปผลการฝึกประสบการณ์ภายนอกของนักศึกษาแก่คณาจารย์และนักศึกษาต่างสาขาวิชา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อเสนอแนะจากอาจารย์นิเทศ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร ชั้น 2 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา