เมนูหลัก
เว็บบริการ

ตรวจสอบผลการดำเนินงานฟาร์ม

         สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการงานฟาร์มประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 โครงการ  โดย ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดการเข้ารับการตรวจสอบผลการดำเนินงานฟาร์ม  เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา