เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

               ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานเปิดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560   และกล่าวต้อนรับ  พร้อมชี้แจงการเรียนปรับพื้นฐานและแจกเอกสารประกอบการเรียน โดยนักศึกษาใหม่แยกเรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพตามสาขาวิชา  เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีพิทยาคาร อาคาร 23 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา