เมนูหลัก
เว็บบริการ

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองเข้าหารือเรื่องการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร

            นายสมพงศ์  แป้นทอง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  เข้าหารือเรื่องการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร  ร่วมกับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมและหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา