เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

       ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรและนักศึกษา  ให้มีความพร้อมทั้งวิชาการ  วิชาชีพและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้  นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี  คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และทำกิจกรรม  เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา