เมนูหลัก
เว็บบริการ

กิจกรรมสรุปผลการวิพากย์หลักสูตร

         ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมสรุปผลการวิพากย์หลักสูตรเพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยแต่ละสาขาวิชานำเสนอหลักสูตรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา