เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านเกษตรอาหาร

       คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  ร่วมกิจกรรม 9 ราชมงคล สืบสานนวัตกรรมเกษตรอาหารงานของพ่อ  ในงานเกษตรแห่งชาติ  ประจำปี 2560  โดยส่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบ/สินค้าด้านเกษตรอาหาร  ได้แก่  น้ำมะม่วงและแยมมะม่วงมหาชนก  ร่วมแสดงภายในงาน เพื่อเทิดพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รวมทั้งเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเกษตรกร  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ระหว่างวันที่ 8 - 16 กรกฎาคม 2560  ณ มทร.ตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี