เมนูหลัก
เว็บบริการ

เร่งสร้างผลงานวิจัยสถาบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะ

      ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มอบนโยบายสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสำนักงาน   โดยพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานคณบดีให้รู้จักคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  การปฏิบัติงานต่อยอดสู่งานวิจัยสถาบัน  สร้างบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการ  โดยมีเป้าหมายการพัฒนางานวิจัยสถาบัน 1 คนต่อ 1 เรื่อง  เพื่อสร้างศักยภาพให้บุคลากรไปสู่การแข่งขันในระดับสากล