เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการวิจัยสถาบัน

           ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการวิจัยสถาบัน  เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ด้านงานวิจัยสถาบัน  สามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบันส่งขอรับงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยสถาบันได้  โดย ผศ.ดร.ทักษิณา  เครือหงส์  และ ดร.รุจิรา คงนุ้ย อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์นนทบุรี  ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  เรื่อง งานวิจัยสถาบัน  การใช้สถิติ  การเขียนโครงร่างและนำเสนอโครงร่างงานวิจัยสถาบัน พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำกับบุคลากรสายสนับสนุนตลอดการจัดอบรม  ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา